Rusza rekrutacja do Gminnego Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech.

Od dnia 23 czerwca 2020 roku rusza pierwsza rekrutacja do Gminnego Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech.

Grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) są osoby powracające / wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz osoby pracujące dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Wszystkie informacje i formularze związane z rekrutacją dostępne są:
– w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy w Drwini (32-709 Drwinia 57),
– na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Drwinia, Drwinia 57, 32-709 Drwinia, parter budynku
– na stronie internetowej Gminnego Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech: www.zlobek.drwinia.pl

Wszelkie informacje oraz zapytania dotyczące realizacji projektu można uzyskać pod numerem telefonu 662 246 760 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: zlobek@drwinia.pl

Pierwsza rekrutacja rozpocznie się od dnia 23 czerwca 2020 roku i będzie trwała do dnia 31 lipca 2020 roku. Następnie prowadzona będzie w trybie ciągłym.

Dokumenty rekrutacyjne podpisuje: rodzic lub opiekun prawny dziecka. Każdy rodzic przed wypełnieniem dokumentów powinien zapoznać się z Regulaminem rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne (Formularz Rekrutacyjny) należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Drwinia , zlokalizowanym w Urzędzie Gminy w Drwini (32-709 Drwinia 57 na parterze budynku obok pomieszczenia poczty polskiej) w zamkniętych kopertach z napisem: Formularz rekrutacyjny do projektu „Aktywni rodzice na rynku pracy” w okresie od 23 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w dniach wtorek – czwartek w godzinach od 08.00 do 16.00 – w poniedziałki od 09.00 do 17.00.

Pierwsza rekrutacja zakończy się w terminie – 31 lipca 2020 roku o godzinie 16.00. Dokumentacja złożona po tym terminie nie będzie brana pod uwagę w ramach pierwszej rekrutacji do projektu.

W wyjątkowych przypadkach (wysoki stopień niepełnosprawności) dopuszcza się po uprzednim wcześniejszym poinformowaniu Realizatora przesłanie kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej (podpisany skan dokumentacji) na adres zlobek@drwinia.pl. Termin przesłania takiej dokumentacji na elektroniczną skrzynkę pocztową w ramach pierwszej rekrutacji upływa 31 lipca 2020 roku o godzinie 16.00.

Decyzję o przyjęciu dziecka do Gminnego Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech podejmie Komisja Rekrutacyjna na podstawie kryteriów określonych w regulaminie rekrutacji.

Działania realizowane w ramach projektu pn. „Aktywni rodzice na rynku pracy” są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach.

Niezbędne dokumenty:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  2. Formularz zgłoszeniowy (Deklaracja udziału w projekcie)
  3. Uchwała Rady Gminy w Drwini nr 151