Trwa rekrutacja uzupełniająca do Gminnego Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech.

Niniejszym informujemy, że obecnie jest prowadzona rekrutacja uzupełniająca do Gminnego Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech, w trybie ciągym tj. do czasu zapełnienia wolnych miejsc opieki.

Grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) są osoby powracające / wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz osoby pracujące dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Wszystkie informacje i formularze związane z rekrutacją dostępne są:
– w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy w Drwini (32-709 Drwinia 57),
– na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Drwinia, Drwinia 57, 32-709 Drwinia, parter budynku
– na stronie internetowej Gminnego Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech: www.zlobek.drwinia.pl

Wszelkie informacje oraz zapytania dotyczące realizacji projektu można uzyskać pod numerem telefonu 662 246 760 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: zlobek@drwinia.pl

Dokumenty rekrutacyjne podpisuje: rodzic lub opiekun prawny dziecka. Każdy rodzic przed wypełnieniem dokumentów powinien zapoznać się z Regulaminem rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne (Formularz Rekrutacyjny) należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Drwinia, zlokalizowanym w Urzędzie Gminy w Drwini (32-709 Drwinia 57 na parterze budynku obok pomieszczenia poczty polskiej) w zamkniętych kopertach z napisem: Formularz rekrutacyjny do projektu „Aktywni rodzice na rynku pracy” w dniach wtorek – czwartek w godzinach od 08.00 do 16.00 – w poniedziałki od 09.00 do 17.00.

Dokumentacje rekrutacyjną w ramach ogłoszonego naboru ciągłego można składać także bezpośrednio w siedzibie żłobka – Gminnego centrum opieki nad małymi dziećmi w Drwini, Drwinia 173, 32-709 Drwinia – w godzinach jego pracy.

W wyjątkowych przypadkach (wysoki stopień niepełnosprawności) dopuszcza się po uprzednim wcześniejszym poinformowaniu Realizatora przesłanie kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej (podpisany skan dokumentacji) na adres zlobek@drwinia.pl.

Decyzję o przyjęciu dziecka do Gminnego Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech podejmie Komisja Rekrutacyjna na podstawie kryteriów określonych w regulaminie rekrutacji.

Działania realizowane w ramach projektu pn. „Aktywni rodzice na rynku pracy” są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach.

Niezbędne dokumenty:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  2. Formularz zgłoszeniowy (Deklaracja udziału w projekcie)
  3. Uchwała Rady Gminy w Drwini nr 151