Nowe wymogi rekrutacyjne!

Dyrektor Gminnego Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech niniejszym informuje, że zgodnie z otrzymanymi zaleceniem Komisji Europejskiej oraz IZ, nowo rekrutowani rodzice, aby wziąć udział w projekcie muszą przedstawić dodatkowo następujący dokument potwierdzający status na rynku pracy:

• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych;
• zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informację o tym czy odprowadzane są składki i z jakiego tytułu w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W związku z powyższym prosimy o dostarczanie w/w zaświadczeń, będących częścią dokumentacji rekrutacyjnej, na etapie zawierania umowy uczestnictwa w projekcie.