Przypominamy: Trwa nabór ciągły do Gminnego Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech.

Szanowni rodzice

Niniejszym informujemy, że obecnie jest prowadzona rekrutacja uzupełniająca do Gminnego Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech, w trybie ciągłym tj. do czasu zapełnienia wszystkich wolnych miejsc opieki.

Grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) są osoby powracające / wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz osoby pracujące dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Wszystkie informacje i formularze związane z rekrutacją dostępne są:

– w Gminnym Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech Tel.: (014) 674 01 73 w dni powszednie w godzinach 7.00-17.00

– na stronie internetowej Gminnego Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech: www.zlobek.drwinia.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

Wszelkie informacje oraz zapytania dotyczące realizacji projektu można uzyskać pod numerem telefonu (014) 674 01 73 w dni powszednie w godzinach 7.00-17.00 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: zlobek@drwinia.pl oraz w biurze projektu –  Urzędzie Gminy Drwinia pod numerem 12 2849814.

Dokumenty rekrutacyjne podpisuje: rodzic lub opiekun prawny dziecka. Każdy rodzic przed wypełnieniem dokumentów zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne (Formularz Rekrutacyjny) należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Drwinia, zlokalizowanym w Urzędzie Gminy w Drwini (32-709 Drwinia 57 na parterze budynku obok pomieszczenia poczty polskiej) w zamkniętych kopertach z napisem: Formularz rekrutacyjny do projektu „Aktywni rodzice na rynku pracy” w dniach wtorek – czwartek w godzinach od 08.00 do 16.00 – w poniedziałki od 09.00 do 17.00 lub bezpośrednio w siedzibie żłobka – Gminnego centrum opieki nad małymi dziećmi w Drwini, Drwinia 173, 32-709 Drwinia – w godzinach jego pracy.

W wyjątkowych przypadkach (wysoki stopień niepełnosprawności) dopuszcza się po uprzednim wcześniejszym poinformowaniu Realizatora przesłanie kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej (podpisany skan dokumentacji) na adres zlobek@drwinia.pl.

Decyzję o przyjęciu dziecka do Gminnego Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech podejmie Komisja Rekrutacyjna na podstawie kryteriów określonych w regulaminie rekrutacji.

Ważne:

Zgodnie z otrzymanymi zaleceniem Komisji Europejskiej oraz IZ, nowo rekrutowani rodzice, aby wziąć udział w projekcie muszą przedstawić dodatkowo następujący dokument potwierdzający status na rynku pracy:

  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych;
  • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informację o tym czy odprowadzane są składki i z jakiego tytułu w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W związku z powyższym prosimy o dostarczanie w/w zaświadczeń, będących częścią dokumentacji rekrutacyjnej, na etapie zawierania umowy uczestnictwa w projekcie.

Działania realizowane w ramach projektu pn. „Aktywni rodzice na rynku pracy” są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach.

Niezbędne dokumenty znajdują się TU