Świadczenie opieki w żłobku w dniach 27 marca – 11 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z podpisanym w dniu 26 marca 2021 r. rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/560), działanie Gminnego Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech będzie zawieszone w dniach 27 marca – 11 kwietnia 2021 r.

Dyrektor żłobka jednocześnie informuje, że na wniosek rodziców dzieci, którzy:
1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
5) wykonują działania ratownicze,
6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

Zapewni opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne dla dzieci które uczęszczają do Gminnego Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech.

Poniżej znajduje się wzór oświadczenia, które rodzic wymieniony w jednym z ww. punktów powinien złożyć do Dyrektora. Nie jest wymagane, aby obydwoje rodzice składali ww. oświadczenie – wystarczy, że jedno z nich spełnia ww. warunek.

Oświadczenie rodzica