O projekcie

tytuł projektu
Aktywni rodzice na rynku pracy

beneficjent
Gmina Drwinia

wartość projektu
949 575,00 zł

dofinansowanie z UE
807 138,64 zł

program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020

działanie
8.5. WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO Z PRYWATNYM

fundusz
Europejski Fundusz Społeczny

Głównym celem projektu jest umożliwienie 50 rodzicom/opiekunom prawnym z terenu gminy Drwinia powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka oraz wejście na rynek pracy osobom bezrobotnym poprze zapewnienie opieki żłobkowej ich dzieciom w wieku do lat 3 poprzez utworzenie nowych 50 miejsc opieki żłobkowej w nowo utworzonym żłobku w miejscowości Drwinia. Grupą docelową – ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby powracające lub wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym oraz osoby pracujące dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia.
W rezultacie projektu, zwiększona zostanie liczba dostępnych miejsc żłobkowych, co przede wszystkim podniesie odsetek dzieci objętych wychowaniem żłobkowym, umożliwiając powrót / wejście na rynek pracy rodzicom/opiekunom prawnym dzieci do lat 3 umożliwiając im godzenie życia zawodowego z prywatnym.