Ważne informacje dla przyszłych Beneficjentów

Gminnego Centrum Opieki nad Dziećmi do lat trzech informuje, że zgodnie z otrzymanymi zaleceniami, od dnia 1 stycznia 2021 r. przyszli Beneficjenci – Rodzice którzy wyrażą chęć dokonania zgłoszenia swojej pociechy do naszej placówki w ramach rekrutacji uzupełniającej a którzy posiadają na rynku pracy status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, zobowiązani są dostarczyć na etapie rekrutacji zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status tych osób jako bezrobotnych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania.

W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, dokumentem tym może być zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania.

Wydanie zaświadczenia jest możliwe na jeden z dwóch poniższych sposobów:
a) Wypełnienia wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia. Wzór wypełnionego wniosku do ZUS (druk US-7) poniżej;
b) Samodzielnego wygenerowania danych z konta ubezpieczonego korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez uczestnika;

Zaświadczenie uznaje się za ważne przez okres 30 dni od dnia jego wydania.

Załączniki:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej (US-7)
  2. Wzór wypełnionego wniosku do ZUS (druk US-7)