Ważna informacja dla rodziców – Beneficjentów projektu „Aktywni rodzice na rynku pracy”

Szanowni Państwo przypominamy, iż zgodnie z zapisami Umowy uczestnictwa w projekcie „Aktywni rodzice na rynku pracy” §5 punkt 4 w przypadku zakończenia realizacji opieki żłobkowej/rezygnacji z udziału w projekcie jesteście Państwo zobowiązani do złożenia do 4 tygodni od momentu zakończenia udziału w projekcie w zależności od statusu na rynku pracy:


•Zaświadczenie lub Oświadczenie potwierdzające utrzymanie zatrudnienia, powrotu na rynek pracy np. zaświadczenie od pracodawcy – dotyczy osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu projektu.
•Zaświadczenie z ZUS potwierdzające figurowanie jako płatnik składek / wydruk z CEIDG poświadczające wznowienie działalności gospodarczej po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka do lat 3 – (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim).
•Oświadczenie potwierdzające powrót na rynek pracy lub fakt poszukiwania pracy lub zaświadczenie z PUP o rejestracji lub zaświadczenie podmiotów, które realizują projekty dotyczące aktywizacji zawodowej – dotyczy osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu projektu.

Prosimy o dostarczenie przedmiotowego dokumentu/dokumentów potwierdzającego/ych Państwa obecny status na rynku pracy do siedziby żłobka, Drwinia 173, 32-709 Drwinia lub na dziennik podawczy Urzędu Gminy Drwinia w nieprzekraczalnym obowiązującym terminie czyli do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie czyli zakończenia uczestnictwa Państwa dziecka w opiece żłobkowej.